Konkurs na esej prawniczy – Bank Zachodni WBK S.A. oraz Litwiński Łoś i Partnerzy kancelaria radców prawnych.

Mamy przyjemność poinformować, że kancelaria Litwiński Łoś i Partnerzy wraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A. współorganizują konkurs dla studentów 4. i 5. roku wydziałów prawa w Warszawie oraz aplikantów 1 roku aplikacji radcowskiej i adwokackiej w Warszawie na najlepszy esej prawniczy. Zapraszamy Państwa do udziału.

Podejmij wyzwanie, wygraj 2000 zł i płatny staż w Departamencie Prawnym BZ WBK

Jesteś gotowy na prawne wyzwanie? Chcesz zmierzyć się z najlepszymi i zgarnąć nagrodę pieniężną oraz płatny staż w Departamencie Prawnym Banku Zachodniego WBK, zdobywając bezcenne doświadczenie?

POKAŻ SWOJĄ WARTOŚĆ I SIĘGNIJ PO NAGRODY

Weź udział w konkursie dla studentów 4. i 5. roku wydziałów prawa w Warszawie oraz aplikantów 1 roku aplikacji radcowskiej i adwokackiej w Warszawie. Napisz ciekawy esej prawniczy o tematyce z zakresu prawa bankowego lub handlowego, cywilnego lub pracy i wygraj. Czekamy na zgłoszenia do 30 czerwca br.

Nagroda główna w konkursie to:

2000 zł od Banku Zachodniego WBK oraz płatny staż w Departamencie Prawnym banku z wynagrodzeniem 2000 zł miesięcznie.

Dodatkowo dwie wyróżnione prace, które znajdą uznanie Jury konkursu, otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł.

Wypełnij poniższy formularz aby wziąć udział w konkursie!


StudiaAplikacja
Wymagane zgody:W przypadku pytań bądź uwag prosimy o kontakt pod adresem: kancelaria@glcl.pl

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Bank Zachodni WBK S.A., z którym można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Bank Zachodni WBK S.A. ul. Robotnicza 11, 53-607 Wrocław,
 • e-mailowo, pod adresem: kontakt@bzwbk.pl.

Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Bank Zachodni WBK S.A. ul. Robotnicza 11, ul. 53-607 Wrocław, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo, pod adresem: iod@bzwbk.pl.
oraz
Litwiński Łoś i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, z którym można się skontaktować:

 • pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 4, 02-546 Warszawa
 • mailowo, pod adresem: kancelaria@glcl.pl

Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.
Robimy to, ponieważ wypełniamy:

 • zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w przypadku zawarcia z Bankiem umowy o praktykę absolwencką,

Istotne jest, że:

 • przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w celu realizacji konkursu.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody, jednakże jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie.

Komu możemy przekazywać dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Banku obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Banku, podmioty z Grupy BZ WBK oraz Grupy Santander.

Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt „Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane“ tj.:

 • w zakresie rozstrzygnięcia konkursu na najlepszy esej prawniczy – do czasu zakończenia konkursu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie realizacji zawartej z Bankiem umowy na praktykę absolwencką– do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank;
 • w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwo żądania usunięcia danych;
  do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku lub Kancelarii stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione?

Mają Państwo prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie lub ich usunięcia;
 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • żądać przeniesienia dostarczonych Bankowi lub Kancelarii przez Państwo danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Banku lub Kancelarii Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Banku lub Kancelarii;
 • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Bank lub Kancelaria realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji konkursu lub umowy z Bankiem, podanie przez Państwa danych jest warunkiem przystąpienia do konkursu lub zawarcia umowy na praktyki absolwenckie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przystąpienia do konkursu i zawarcia oraz realizacji umowy z Bankiem.

Skąd pozyskujemy Państwa dane i jakie są ich kategorie?

Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Bank lub Kancelarię pochodzą bezpośrednio od uczestników konkursu.